Frequently Asked Questions

Welk idee drijft het project?

De technische aspecten van de actie


Welk idee drijft het project?

Wat noemt men « effecten van geringe waarde » (zogenaamde 'slapende' of 'ontwaarde' effecten)?

Effecten op uw rekening waarvan de waarde zo laag is dat de beheerskosten ervan niet in verhouding staan. Hun waarde is vaak geringer dan de kosten van de verkoop. Wij vragen u er afstand van te doen ten voordele van de projecten van de Stichting.

Waarom spreekt men over bruto inkomsten en netto inkomsten?

De bruto inkomsten komen overeen met het bedrag van de effecten die u schenkt aan Een gouden daad. Van dit bedrag dienen de verkoopkosten en andere kosten afgetrokken te worden.

Waaraan zal de opbrengst van de actie Een Gouden Daad besteed worden?

De netto inkomsten afkomstig van de verkoop van de aandelen in het kader van de actie Een gouden daad zullen besteed worden aan de financiering van specifieke projecten van de Stichting.

Welk soort effecten kan ik schenken?

U kunt alle effecten schenken die u wenst. Niettemin is de actie in de eerste plaats bedoeld voor effecten die niet veel meer waard zijn en waarvan de waarde (haast) lager is dan de verkoopprijs. Wij stellen voor hiervan afstand te doen ten voordele van de projecten van de Stichting.

Waarom zou ik mijn effecten weggeven terwijl hun waarde misschien zal toenemen?

De lijnen met lage waarde op een effectenrekening worden niet noodzakelijk veroorzaakt door een lage koers. De effecten kunnen eveneens weinig waard zijn omdat er een te gering aantal zijn om nog met winst te kunnen worden verkocht.
De bewaarlonen en de verkoopkosten vertegenwoordigen immers een aanzienlijk percentage van hun waarde.

Hoe kan de Stichting iets verdienen aan effecten die (haast) niets meer waard zijn?

De door u te betalen bewaarlonen en de verkoopkosten liggen min of meer vast. Indien uw lijn of uw effecten weinig waard zijn, liggen de kosten in verhouding zeer hoog of betaalt u zelfs meer. Met een groot aantal schenkers stijgt de totale verkoopswaarde en zijn de kosten in verhouding laag.

Is deze handelswijze ethisch verantwoord?

Het mechanisme van de actie en het voordeel dat de begunstigde verenigingen eruit wensen te halen, berust niet op speculatie aangaande de evolutie van de waarde van de geschonken effecten, maar op een mutualisatie van de verkoopkosten, waardoor deze proportioneel dalen.
De duurzame doelstellingen van onze projecten vergen financiële middelen. Deze actie draagt hiertoe bij.

De technische aspecten van de actie

Kan ik ook gematerialiseerde effecten schenken?

Natuurlijk! In het geval van gangbare gematerialiseerde effecten: vraag aan uw bank om deze effecten te deponeren op de rekening geopend in het kader van de actie Een Gouden Daad. Als het gaat om ongewone gematerialiseerde effecten kunt u ze per post opsturen naar het adres van Financité vzw. Indien deze aandelen een handelswaarde hebben, worden ze verzameld en verkocht ten voordele van de actie. Indien ze niet meer verhandeld kunnen worden, worden ze te koop aangeboden op verzamelaarbeurzen (scriptofilie).

Hoe stelt u een gouden daad?

Vraag uw bank uw effecten over te dragen naar de rekening van de actie Een gouden daad geopend binnen uw bank. Voor meer details kunt u de rubriek Hoe bijdragen? raadplegen.

Waarom is er een aparte rekening geopend voor elke bank i.p.v. één enkele rekening voor alle banken?

Omdat de overdracht van effecten tussen rekeningen van verschillende banken kosten met zich meebrengt (vb. van Fortis naar ING). De overdracht is echter gratis indien het gaat om 2 rekeningen binnen dezelfde bank. Om de schenker kosten te besparen, heeft de Stichting een rekening geopend voor de actie “een gouden daad” in alle grote en middelgrote banken en in de voornaamste Belgische beursvennootschappen.

Kan ik een fiscaal attest bekomen?

Tot nu toe is dit niet mogelijk gezien men enkel een fiscaal attest kan bekomen voor geldelijke giften en niet voor giften in natura (m.n. effecten). Indien u meer details wenst, contacteer ons.